Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τέθηκε σε εφαρμογή από 16/04/2022

Αγαπητέ/ή χρήστη θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την εταιρεία «ROBURA LIMITED (HE 394618)» (στο εξής η «Εταιρεία»), η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας έχει πρωταρχική σημασία. Ως εκ τούτου λαμβάνουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας.

Η Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων/real estate management που βρίσκονται στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω αγγελιών που αναρτώνται είτε στο Διαδικτυακό Τόπο «theprosperty.com.cy» του οποίου αποκλειστική ανά την Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούχος και διαχειρίστρια είναι η Εταιρεία είτε σε κάθε άλλο διαδικτυακό τόπο δύναται να επιλέξει η Εταιρεία.

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία, που εδρεύει στην στην οδό Λήδρας 192, 3ος Όροφος, 1011, Λευκωσία, Κύπρος, email: info@theprosperty.com.cy , τηλ. +(357) 228 48320, website: www.theprosperty.com.cy.  όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να αποταθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρειας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Email: gdpr@ekllc.eu

Tηλέφωνο: (+357) 22676752

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν: 

  1. (α) η διαχείριση από την Εταιρεία των ακινήτων σας που βρίσκονται στην Κύπρο και/ή στο εξωτερικό τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο Διαδικτυακό Τόπο «theprosperty.com.cy» της Εταιρείας κ.α. και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό.

  1. (β) η κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς.

  1. (γ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, όπου τυγχάνουν επεξεργασίας προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο.

ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνετε υπεύθυνα με την παροχή της συγκατάθεσής σας ότι είστε άνω των 18 ετών. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Δημιουργία Λογαριασμού

Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όταν δημιουργείτε λογαριασμό στον ιστότοπο www.theprosperty.com.cy, τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία. Κατά τη δημιουργία λογαριασμού μπορεί να σας ζητηθούν περισσότερα στοιχεία, ωστόσο τα ελάχιστα που χρειάζονται για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης θα έχουν τη σήμανση υποχρεωτικού πεδίου.

Δημιουργία λογαριασμού: Χρειάζονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Ταχυδρομικός Κώδικας, Περιοχή, Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο και Εmail Address. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό (password), γράφοντάς τον δύο φόρες. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει, αφού διαβάσετε τους όρους χρήσης να επιλέξετε το κουτάκι στην επιλογή "Συμφωνώ" και να συμπληρώσετε το κείμενο για την επαλήθευση της εγγραφής σας.

Η εγγραφή σας θα έχει ολοκληρωθεί. Το όνομα χρήστη (username) είναι πλέον η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο κωδικός (password) είναι ο προσωπικός σας κωδικός.

Δεν θα πρέπει να κοινοποιείτε σε τρίτους τον προσωπικό σας κωδικό, ούτε να τον φυλάσσετε σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, έτσι ώστε να αποτρέπεται οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Σε περίπτωση γνωστοποίησης των κωδικών σας σε τρίτο, έχετε την υποχρέωση να ενημερώνετε άμεσα την Εταιρεία.

Σε περίπτωση που γίνει διαρροή στοιχείων, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη εφόσον δεν έχει προηγουμένως ενημερωθεί για την παράνομη χρήση των στοιχείων αυτών.

Δημιουργώντας λογαριασμό, μπορείτε πάντοτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα σας, είτε να προσθέσετε, είτε να αφαιρέσετε στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει πιο εύκολη κάθε φορά που θα επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας η διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, εφόσον επιλέγετε να είστε συνδεδεμένοι.

Εκτέλεση Ενοικίασης - Υπενοικίασης

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται όταν πραγματοποιείτε σύμβαση ενοικίασης ή/και υπενοικίασης στην ιστοσελίδα μας. Για να ολοκληρώσετε την ενοικίαση ή/και υπενοικίαση σας, είτε ως συνδεδεμένος χρήστης είτε ως επισκέπτης, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε επιπρόσθετα στοιχεία, ωστόσο θα είναι τα ελάχιστα για τη σύναψη και εκτέλεση του αιτήματος σας. Τα εν λόγω στοιχεία είναι σημειωμένα ως υποχρεωτικά πεδία. Τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στον λογαριασμό σας, εφόσον έχετε συνδεθεί, θα χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ενοικίασης ή/και υπενοικίασης , σε συνδυασμό με ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία που θα πρέπει να καταχωρίσετε, όπως πληροφορίες για τον τρόπο πληρωμής, διαφορετική διεύθυνση αποστολής προϊόντων (προαιρετικά) και/ή υπηρεσιών, στοιχεία για την έκδοση τιμολογίου, επάγγελμα, επωνυμία, όπου είναι απαραίτητο. 

Κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του αιτήματος σας κάποια από τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Δεδομένα παρέχονται σε μεταφορικές εταιρείες για τη μεταφορά και παράδοση των προϊόντων σας και/ή υπηρεσιών. Οι μεταφορικές εταιρείες δύναται να επικοινωνήσουν μαζί σας για να σας ζητήσουν διευκρινίσεις ή/και να σας παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για την παράδοση των προϊόντων σας και/ή υπηρεσιών. Επιπλέον, τα δεδομένα διαβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών (τράπεζες, PayPal).

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

Aποστολή ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού/ εταιρικά νέα

Kατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας www.theprosperty.com.cy μπορείτε να συμπληρώσετε φόρμα επικοινωνίας, εισάγοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση με σκοπό την εγγραφή στο Newsletter μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email για προωθητικούς/διαφημιστικούς σκοπούς, με σκοπό να σας ενημερώσουμε για προϊόντα και/ή υπηρεσίες και/ή προσφορές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. 

Πληροφορίες που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο σε μηχανές αναζήτησης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) ενδέχεται να τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς, στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος της Εταιρείας να δημιουργεί αγοραστικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα και/ή υπηρεσίες της, με σκοπό τη δημιουργία πιο εξατομικευμένης προώθησης κι ενημέρωσης των δυνητικών πελατών μέσω τηλεφώνου ή/και email για τον παραπάνω εμπορικό σκοπό. Νομική βάση αποτελεί η οικειοθελής δημοσίευση πληροφοριών σας σε μηχανές αναζήτησης και η εγγραφή σας σε υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνετε ρητή συγκατάθεση για δημοσίευση πληροφοριών ανάλογα με τις ρυθμίσεις των εφαρμογών που εσείς διαχειρίζεστε.

Νομικές βάσεις για την ανωτέρω επεξεργασία είναι τόσο η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), όσο και το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

Προσωποποιημένη ενημέρωση

Έχοντας πάντοτε ως απώτερο στόχο την προσφορά της καλύτερης δυνατής εμπειρίας προς τους πελάτες μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για αποστολή προσωποποιημένων/εξατομικευμένων ενημερώσεων, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο. H προσωποποίηση, η οποία βασίζεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, προκύπτει από τα στοιχεία που αντλούμε από τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως το επάγγελμα, την περιοχή κατοικίας κλπ., ή από τις αγορές που πραγματοποιείτε.

Κατάρτιση Προφίλ

Η κατάρτιση προφίλ αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με αυτοματοποιημένο τρόπο, η οποία συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, με κύριο σκοπό την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του.

Σας ενημερώνουμε ότι γίνεται κατάρτιση προφίλ για σκοπούς εμπορικής προώθησης, όταν δίνετε τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ενημερώσεις αναφορικά με τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες και/ή τις προσφορές μας, εξατομικευμένες στις προσωπικές σας προτιμήσεις κι ενδιαφέροντα.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Η Εταιρεία διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που δίνονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτες εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες αυτοματοποίησης με σκοπό τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση μιας μίσθωσης ή/ και εκμίσθωσης κάποια από τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, π.χ. στη μεσιτική εταιρεία PROPERTYPINS REAL ESTATE LTD με αριθμό εγγραφής ΗΕ 400656 και/ή άλλες μεσιτικές εταιρείες με τις οποίες η Εταιρεία συνεργάζεται, οι οποίες ενδεχομένως να επικοινωνήσουν μαζί σας για διευκρινίσεις ή/και ενημέρωση για την παράδοση των προϊόντων σας και/ή υπηρεσιών σας.

Επίσης, τα δεδομένα αυτά είναι προσβάσιμα σε εταιρείες πληροφοριακών συστημάτων υποστήριξης και marketing του Διαδικτυακού Τόπου , όπου η Εταιρεία διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων αυτών με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας και συνεχή έλεγχο των οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι εταιρείες αυτές.

Τέλος, τα δεδομένα μεταβιβάζονται κατά την εκτέλεση πληρωμής σε παρόχους πληρωμών. Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί υψηλά συστήματα ασφαλείας για αποφυγή διαρροής των στοιχείων από κακόβουλα συστήματα.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Όσον αφορά στο χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων, αυτό αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται υποχρεωτικά από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται βάσει σύμβασης, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων βάσει της σύμβασης.

Όταν πρόκειται για εμπορικούς σκοπούς προώθησης προϊόντων (marketing activities) και/ή υπηρεσιών, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την αναίρεση της συγκατάθεσής σας. Αυτό μπορεί να γίνει από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η αναίρεση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε βασισμένη στη συγκατάθεσή σας κατά τη χρονική περίοδο πριν την αναίρεσή της.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email gdpr@ekllc.eu Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO): Αναστασία Παπαμιχαήλ, τηλέφωνο: 22676752.

Μπορείτε, ακόμη, να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, κάνοντας click στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα αποσκοπώντας στην ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παρ’ όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το διαδίκτυο και δεδομένου ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν μας επιτρέπει να εγγυηθούμε ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς. 

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι, λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση τη συγκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντά μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. 

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία:

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης καταναλωτικού προφίλ.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμά σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές απεγγραφής, κάνοντας click στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) που υπάρχει στις ηλεκτρονικές μας επικοινωνίες ή να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση : gdpr@ekllc.eu

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: gdpr@ekllc.eu Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) Αναστασία Παπαμιχαήλ, email: gdpr@ekllc.eu, τηλέφωνο 22676752.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ

  • Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα στοιχεία που εμφαίνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contact_el/contact_el?opendocument

Λίστα Cookies
Cookie key Domain Κατηγορία Cookie Λήξη Περιγραφή
prosperty_session theprosperty.com.cy Απολύτως Απαραίτητα 2 hours Κρυπτογραφημένο cookie για να επιτρέπεται η χρήση των εφαρμογών για τους χρήστες
XSRF-TOKEN theprosperty.com.cy Απολύτως Απαραίτητα 2 hours Αυτό το cookie είναι γραμμένο για να βοηθήσει στην ασφάλεια του ιστότοπου στην αποτροπή επιθέσεων πλαστογραφίας αιτήσεων μεταξύ των ιστότοπων.
_ga theprosperty.com.cy Λειτουργικά 2 χρόνια Αυτό το όνομα cookie συνδέεται με το Google Universal Analytics. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, εκχωρώντας έναν αριθμό που παράγεται τυχαία ως αναγνωριστικό πελάτη. Περιλαμβάνεται σε κάθε αίτηση σελίδας και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των δεδομένων επισκεπτών, συνεδριών και καμπανιών για τις αναφορές αναλυτικών στοιχείων ιστότοπων.
_gid theprosperty.com.cy Λειτουργικά 1 day Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με το Google Universal Analytics. Αποθηκεύει και ενημερώνει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται.
1P_JAR, CONSENT, NID .google.com Μάρκετινγκ Various Ρυθμίστε από την Google. Αυτή η ομάδα ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για να θυμάται τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες, όπως τα στατιστικά στοιχεία ιστότοπων και τα ποσοστά μετατροπής. Οι πολιτικές της Google μπορούν να προβληθούν στο https://policies.google.com/technologies/types
__cfduid .cloudflare.com Λειτουργικά 31 seconds Αυτό το όνομα cookie συσχετίζεται με την Cloudflare για τη μεγιστοποίηση πόρων δικτύου, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την προστασία από κακόβουλη επισκεψιμότητα.