Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής "T & C") ισχύουν και σχετίζονται με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα www.theprosperty.com.cy (εφεξής καλούμενη ως η «Ιστοσελίδα») και/ή ενδεχομένως οποιεσδήποτε, και όλες τις ιστοσελίδες και/ή δικτυακούς τόπους στην Ιστοσελίδα, καθώς και οποιεσδήποτε ιστοσελίδες με τις οποίες σχετίζεται ο δικτυακός τόπος της Ιστοσελίδας, καθώς και σε οποιεσδήποτε σχετικές εφαρμογές, δηλαδή "App" (εφεξής, όλα τα παραπάνω θα αναφέρονται συλλογικά ως ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

Με τη χρήση και/ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και/ή σε οποιοδήποτε υλικό και/ή πληροφορίες και/ή δεδομένα επ' αυτής, εσείς (δηλ. ο «χρήστης της Ιστοσελίδας» και/ή «χρήστης», όροι που αναφέρονται σε ένα άτομο που απλώς επισκέπτεται την Ιστοσελίδα) ή/και σε άτομο που είτε επιθυμεί να προβεί στην ανάρτηση ενός ή και περισσοτέρων ακινήτων, τα οποία προσφέρει προς ενοικίαση έναντι τιμήματος, που θα συμφωνήσει με ενδιαφερόμενους ενοικιαστές που θα εντοπίσει κάνοντας χρήση των παρεχόμενων από τους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία αδειούχους κτηματομεσίτες και την Εταιρεία υπηρεσιών διαχείρισης αντίστοιχα έναντι τιμήματος στον Διαδικτυακό Τόπο για ενοικίαση ( εφεξής καλούμενος ως ο «Ιδιοκτήτης») , ή/και σε άτομο που αποφασίζει να προβεί στην ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας ως αυτή περιγράφεται ανωτέρω (εφεξής καλούμενος ως ο «Ενοικιαστής») συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που ο χρήστης της Ιστοσελίδας δεν συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, το εν λόγω πρόσωπο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση και/ή να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και/ή οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της και/ή πρέπει να διακόψει αμέσως την πρόσβαση και/ή τη χρήση.

Η Ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της PROSPERTY R.E LTD, εταιρείας που είναι νόμιμα εγγεγραμμένη βάσει των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αριθμό εγγραφής HE 405664 και με έδρα επί της οδού Διαγόρου, 4, KERMIA HOUSE, Διαμ/Γραφείο 701, 1097, Λευκωσία, Κύπρος εφεξής καλούμενη ως η «Ιδιοκτήτρια Εταιρεία της Ιστοσελίδας»)

Η ROBURA LIMITED εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό εγγραφής ΗΕ 394618 και με την έδρα της στην οδό Λήδρας 192, 3ος Όροφος, 1011, Λευκωσία, Κύπρος(εφεξής καλούμενη ως «μας» και/ή «Εμείς» και/ή «Εταιρεία») έχει ως κύρια δραστηριότητα μεταξύ άλλων την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κάθε είδους ακινήτων/real estate management που βρίσκονται στην Κύπρο και το εξωτερικό μέσω του Διαδικτυακού Τόπου του οποίου αποκλειστική ανά την Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούχος και διαχειρίστρια είναι η Εταιρεία είτε σε κάθε άλλο Διαδικτυακό Τόπο δύναται να επιλέξει η Εταιρεία.

Σκοπός του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι η παρουσίαση και προώθηση των προσφερόμενων προς ενοικίαση ακινήτων μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία αδειούχων κτηματομεσιτών. Ειδικότερα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου και μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία αδειούχων κτηματομεσιτών προωθούνται προσφερόμενα προς ενοικίαση ακίνητα των χρηστών (υποψήφιων Ιδιοκτητών) και επιχειρείται η πληροφόρηση των χρηστών (υποψήφιων Ενοικιαστών), αναφορικά με τα προσφερόμενα ακίνητα. Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης των ακινήτων προς τον Ιδιοκτήτη και τον Ενοικιαστή προς τον σκοπό της ενοικίασης των διατιθέμενων μέσω αυτής ακινήτων.

Ο υποψήφιος Ιδιοκτήτης υποβάλλει τις δικές του προσωπικές πληροφορίες, τις πληροφορίες ιδιοκτησίας του ακινήτου, φωτογραφικό υλικό απεικόνισης του ακινήτου, το ζητούμενο ύψος του μηνιαίου ενοικίου του ακινήτου και το εύρος της επιθυμητής χρονικής διάρκειας ενοικίασης του ακινήτου (self-listing). Κατά τη διαχείριση του λογαριασμού του Ιδιοκτήτη, ο Ιδιοκτήτης δύναται να τροποποιεί τις πληροφορίες τις οποίες έχει υποβάλλει για το ακίνητο, το ζητούμενο ύψος του μηνιαίου ενοικίου, καθώς και το χρονικό εύρος το οποίο επιθυμεί να ενοικιάσει το ακίνητο.

Η Εταιρεία ενημερώνεται για τη νέα εγγραφή, πραγματοποιείται η επιβεβαίωση των πληροφοριών και λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το προσφερόμενο προς ενοικίαση ακίνητο πληροί τις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας προϋποθέσεις (τις οποίες η Εταιρεία θεσπίζει και δύναται να αναθεωρεί ή να τροποποιεί) προκειμένου να αναρτηθεί το ακίνητο στο Διαδικτυακό Τόπο προς προώθηση μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν αδειούχων κτηματομεσιτών. Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να χρησιμοποιεί τεχνολογικά εργαλεία προκειμένου να διαμορφώσει με ποιοτικότερο κατά την κρίση της τρόπο το αναρτηθέν από τον Ιδιοκτήτη φωτογραφικό υλικό και την όλη παρουσίαση του ακινήτου. Σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας ότι το φωτογραφικό υλικό παρουσίασης του ακινήτου στερείται των απαραίτητων ποιοτικών χαρακτηριστικών για την ανάρτηση του ακινήτου στο Διαδικτυακό Τόπο, η Εταιρεία προτείνει στον Ιδιοκτήτη να προβεί σε αγορά υπηρεσιών της Εταιρείας για την επίτευξη της καλύτερης παρουσίασης του ακινήτου και της ανάρτησής του στο Διαδικτυακό Τόπο, οπότε και ο Ιδιοκτήτης δύναται να επιλέξει να προβεί στην αγορά των υπηρεσιών αυτών.

Μετά την ανάρτηση του ακινήτου στο Διαδικτυακό Τόπο και τη δημιουργία λογαριασμού του Ιδιοκτήτη, ο Ιδιοκτήτης λαμβάνει online προσφορές από υποψήφιους Ενοικιαστές μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, όπου στην κάθε προσφορά αναφέρεται το προσφερόμενο χρηματικό αντίτιμο το οποίο ο υποψήφιος Ενοικιαστής προτίθεται να καταβάλλει προκειμένου να ενοικιάσει το ακίνητο, καθώς και το χρονικό εύρος της ενοικίασης την οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει. Εφόσον ο Ιδιοκτήτης αποδεχτεί την προσφορά του υποψηφίου Ενοικιαστή, δύναται να καθίστανται πλέον διαθέσιμα τα πλήρη στοιχεία του προς ενοικίαση του ακινήτου και συγκεκριμένα η ακριβής διεύθυνση της τοποθεσίας του ακινήτου προς τον Ενοικιαστή την προσφορά του οποίου έκανε αποδεκτή ο Ιδιοκτήτης. Στη συνέχεια ο Ενοικιαστής δύναται να ζητήσει από τον Ιδιοκτήτη μέσω των εργαλείων του Διαδικτυακού Τόπου να πραγματοποιήσει επίσκεψη στο ακίνητο μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία αδειούχων κτηματομεσιτών, προκειμένου να διαπιστώσει εάν αυτό τυγχάνει της αρεσκείας του. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρευρίσκεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ενοικιαστή στο ακίνητο, καθώς ο Ιδιοκτήτης είναι ο μόνος ο οποίος έχει την αρμοδιότητα αυτή. Εφόσον ο Ιδιοκτήτης και ο Ενοικιαστής συμφωνήσουν στη σύναψη συμβάσης ενοικίασης του ακινήτου, η εν λόγω σύμβαση ενοικίασης δύναται να υπογραφεί είτε ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πλατφόρμας, είτε μέσω εγγράφου τύπου (Σύμβαση Ενοικίασης) η οποία υπογράφεται μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή και τα ως άνω δύο μέρη επιλέγουν ελεύθερα μεταξύ τους τον τρόπο μέσω του οποίου θα προβούν στη σύναψη της σύμβασης ενοικίασης.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υπογραφής της σύμβασης ενοικίασης μεταξύ του Ιδιοκτήτη και του Ενοικιαστή, ο Ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει προς τον συνεργαζόμενο με την Εταιρεία αδειούχο κτηματομεσίτη για τις υπηρεσίες υπόδειξης ή/και μεσολάβησης τις οποίες παρείχε αμοιβή όπως αυτή έχει συμφωνηθεί στην μεταξύ τους συμφωνία ανάθεσης που έχει υπογραφεί.

Ο Ιδιοκτήτης, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο λογαριασμό info@theprosperty.com.cy σε περίπτωση κατά την οποία το προσφερόμενο προς ενοικίαση ακίνητο δεν είναι πλέον διαθέσιμο προς ενοικίαση ή σε περίπτωση κατά την οποία ο ίδιος επιθυμεί τη διακοπή της ανάρτησης του ακινήτου στο Διαδικτυακό Τόπο.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου για νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά καθιστούν το ακίνητο μη αποδεκτό ενοικίασης. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή ή επιτυχής η ενοικίαση του ακινήτου.

Πέραν των ανωτέρω, η χρήση του Δικτυακού Τόπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους, τους οποίους παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά:

• Όλες οι πληροφορίες και/ή τα στοιχεία και/ή τα στοιχεία που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου, παρέχονται με τέτοιο τρόπο και παρουσιάζονται με καλή πίστη και μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Δεν επιτρέπεται και/ή δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη και/ή διαφορετική χρήση του εν λόγω υλικού και/ή δεδομένων και/ή πληροφοριών που παρέχονται στην και/ή μέσω της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερθέντων και/ή των όρων και προϋποθέσεων, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.

• Ούτε εμείς ούτε τρίτα μέρη παρέχουμε καμία εγγύηση και/ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια, τα χρονοδιαγράμματα, τις επιδόσεις, την πληρότητα και/ή την καταλληλόλητα των πληροφοριών και/ή υλικού και/ή των δεδομένων που βρίσκονται και/ή προσφέρονται μέσω του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Ο χρήστης της Ιστοσελίδας αναγνωρίζει ότι τέτοιες πληροφορίες και/ή υλικό και/ή δεδομένα μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες και/ή σφάλματα και αποκλείουμε ρητά την ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες και/ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το Νόμο.

• Η χρήση και/ή η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, από τον χρήστη, του Δικτυακού Τόπου και η σχετική χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας και/ή υλικού και/ή δεδομένων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα πραγματοποιείται με κίνδυνο του ιδίου του χρήστη, για τον οποίο δεν είμαστε υπεύθυνοι. Είναι ευθύνη του χρήστη να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και/ή οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέσω αυτού του ιστοτόπου ικανοποιούν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του χρήστη.

• Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να τερματίσουμε και/ή να περιορίσουμε την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στον ιστότοπο γενικά και/ή να περιορίσουμε την πρόσβαση οποιουδήποτε προσώπου στην Ιστοσελίδα σε περίπτωση κατάχρησης και/ή ακατάλληλης χρήσης και/ή πρόσβασης, η οποία κατάχρηση και/ή ακατάλληλη χρήσης και/ή πρόσβαση μπορεί να αξιολογηθεί αποκλειστικά από εμάς και κατά την απόλυτη κρίση μας. Διατηρούμε ουσιαστικά όλα τα νομικά μας δικαιώματα έναντι οποιουδήποτε προσώπου που διαπράττει τέτοια κατάχρηση και/ή ακατάλληλη χρήση και/ή πρόσβαση.

• Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε και/ή να συνθέσουμε και/ή να τροποποιήσουμε και/ή να συμπληρώσουμε και/ή να αφαιρέσουμε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χωρίς καμία ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή μέρος.

• Όλες οι πληροφορίες και/ή τα δεδομένα και/ή τα περιεχόμενα που παρέχονται από το χρήστη του Δικτυακού Τόπου, λαμβάνονται από εμάς και ανακτώνται και διαχειρίζονται, χρησιμοποιώντας ασφαλή και ενημερωμένη τεχνολογία.

• Δεσμευόμαστε για υπεύθυνη διαχείριση και προστασία δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (Ν. 125 (I) / 2018) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

• Όλα τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τον χρήστη της Ιστοσελίδας τα οποία αποκτήθηκαν και/ή συλλέχθηκαν από εμάς κατά τη διαδικασία εγγραφής και/ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή οποιασδήποτε σχετικής υπηρεσίας θα καταγράφονται και θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων(Ν. 125 (Ι) / 2018).

• Δεν θα μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το χρήστη του Δικτυακού Τόπου σε τρίτους, εκτός εάν έχουμε λάβει σχετική συναίνεση του εν λόγω χρήστη της Ιστοσελίδας για το σκοπό αυτό. Σημειώνεται ότι οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να είναι μέλος του ομίλου εταιρειών μας, της οποίας τρίτος επεξεργάζεται δεδομένα για λογαριασμό μας, με ασφάλεια και σύμφωνα με τις οδηγίες μας, πάντα σύμφωνα με τον περί Προστασίας Δεδομένων Νόμο (Ν. 125 (Ι) / 2018).

• Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη του Δικτυακού Τόπου θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή των πληροφοριών, των αγαθών και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας στον χρήστη της Ιστοσελίδας.

• Εάν ο χρήστης της Ιστοσελίδας θα εγγραφεί και/ή θα συναινέσει για την παραλαβή της επικοινωνίας και/ή της αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου και/ή SMS, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες και τις προτιμήσεις του χρήστη του Δικτυακού Τόπου για να ενημερώνουμε τον χρήστη σχετικά με γεγονότα και ειδήσεις που πιστεύουμε ότι θα είναι ενδιαφέρον για αυτόν.

• Όλο το περιεχόμενο και/ή τα δεδομένα και/ή τα υλικά και/ή οι πληροφορίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, λογοτύπων, εικόνων, προτύπων, λήψεων και/ή λογισμικού, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από όλους τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και/ή από άλλη σχετική νομοθεσία.

• Για λόγους ευκολίας και προς το σκοπό να καταστήσουμε την Ιστοσελίδα πραγματικά προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, έχουμε συμπεριλάβει σε αυτή συνδέσμους, παραπομπές σε χρήσιμους ιστότοπους. Αυτοί οι διαδικτυακοί χώροι ανήκουν και λειτουργούνται από τρίτους, και υπόκεινται στους όρους χρήσεως αυτών. Δεν παρέχουμε καμία εκπροσώπηση σε σχέση με αυτούς, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα και/ή το περιεχόμενο που βρίσκεται και/ή προβάλλεται μέσω αυτών των ιστότοπων. Ο σύνδεσμος τρίτου μέρους από τον ιστότοπο δεν αποτελεί ένδειξη και δεν πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη και/ή εκπροσώπηση από την Εταιρεία ότι επικυρώνει το τρίτο μέρος ή τον σχετικό ιστότοπό του ή ότι η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε σχέση με το τρίτο μέρος και/ή ο πάροχος φιλοξενίας του.

• Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies που μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Ιστοσελίδας, έτσι ώστε να μπορούμε να τη διατηρούμε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένη, σχετική και χωρίς λάθη. Με τη χρήση και/ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τη χρήση τέτοιων cookies.

• Επιτρέπεται προσωρινή πρόσβαση οποιουδήποτε χρήστη στην Ιστοσελίδα και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε και/ή να τροποποιήσουμε τις εγκαταστάσεις και/ή τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου χωρίς καμία ειδοποίηση σε οποιοδήποτε πρόσωπο και/ή μέρος.

• Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης συναινεί στην επεξεργασία που περιγράφεται σε αυτό και στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και εγγυάται ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από αυτόν τον χρήστη είναι αληθή και ακριβή.

• Ο Χρήστης του Δικτυακού Τόπου συμφωνεί να αποζημιώσει, να υπερασπιστεί και να διατηρήσει αβλαβείς αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, αντιπροσώπους και/ή συνεργαζόμενους με την Εταιρεία, από κάθε αξίωση, ευθύνη, αποζημίωση και/ή έξοδα που προκύπτουν ή / τη χρήση και/ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από τον εν λόγω χρήστη και/ή που προκύπτουν και/ή προκύπτουν από την παραβίαση των Όρων Παροχής Υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται μέσω του Δικτυακού Τόπου και/ή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

• Οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία για οποιοδήποτε θέμα που απορρέει από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και/ή από τη χρήση και/ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.